【QuartusII入門】LED点灯回路の作成4(寄り道:Verilogの解説2, TB_LED_BLINK)

前回に引き続き今回はテストベンチのVerilogソースについて解説していきます。

テストベンチのソースはこんな感じでした。

`timescale 1 ns/ 1 ps
module tb_led_blink();

reg clk;
reg reset_n;
wire [7:0] led;

led_blink i1 (
.clk(clk),
.led(led),
.reset_n(reset_n)
);

always #10 clk <= !clk;

initial
begin
clk <= 1'b0;
reset_n <= 1'b1;
#100 reset_n <= 1'b0;
#100 reset_n <= 1'b1;

end
endmodule

“【QuartusII入門】LED点灯回路の作成4(寄り道:Verilogの解説2, TB_LED_BLINK)” の続きを読む